Хүүхдийн хадгаламж

1800-1917
8.5%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20 000

265

үзсэн
1900-1977
9.6%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

138

үзсэн
1800-1646
7.9%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

110

үзсэн
1800-1888
8.52%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20000

94

үзсэн
7013-3060
11%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 10,000

85

үзсэн
1800-1881
9.0%

Хугацаа: 1-18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

77

үзсэн
11-328373
10.2%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 5000

76

үзсэн
1800-1188
10.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

63

үзсэн
7577-1199
10.10%

Хугацаа: 18 нас хүртэл

Доод үлдэгдэл: 10000

59

үзсэн
7716-9999
10.4%

Хугацаа: 18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

42

үзсэн

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД