Орон сууцны засварын зээл

1900-1977
1.5% - 1.4%

Хугацаа: банкнаас лавлах

Хэмжээ: 1 - 3 жил

50

үзсэн

Орон сууцны зээлИЙН ТӨРЛҮҮД