Юанийн хадгаламж

1800-1888
1.81%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 200 CNY

39

үзсэн
1800-1917
1.7%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100 CNY

36

үзсэн
1800-1977
1.8%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100 CNY

35

үзсэн
7716-9999
4.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100 CNY

32

үзсэн
1800-1646
1.7%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 50 CNY

21

үзсэн
1800-1881
1.7%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 300 CNY

19

үзсэн
7577-1199
3.3%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100

1

үзсэн
1800-1188
3.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100 CNY

1

үзсэн
11-328373
3.6%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 50 CNY

1

үзсэн

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД