Худалдаа Хөгжлийн Банк - Хөдөлмөрийн яамны жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээл

Хүү: 0.583%
1900-1977