ХасБанк - Хэрэглээний худалдан авалтын зээл

Хүү: 2.0% - 2.0%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
  • Худалдан авалтын зээлийн өргөдөл;
  • 3х4 хэмжээний цээж зураг;
  • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
  • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүдийн НДДэвтэр, түүний хуулбар;
  • Зээл хүсэгч болон гэр бүлийн гишүүдийн НДДэвтэрт бодит цалин тусгагдаагүй бол цалингийн тодорхойлолт;
  • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд
  • Худалдан авах барааны нэхэмжлэх.
Tавигдах шаардлагa
  • Тогтмол орлоготой бол тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан үндсэн ажилтан байх;
  • 3 буюу түүнээс дээш хугацаанд бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой эрхэлсэн байх;
  • Зээлийн муу түүхгүй байх.


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа