Төрийн Банк - Цахилгаан бараа, тавилга худалдан авах зээл

Хүү: 1.9% - 1.7%
1800-1881
Бүрдүүлэх материал
  • Зээл хүссэн өргөдөл, анкет
  • Иргэний үнэмлэх эх хувиараа /эсвэл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
  • Зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн цалин болон бусад орлогыг тодорхойлох баримт бичиг
  • Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримтууд
  • Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
Tавигдах шаардлагa
  • Банкны салбар, тооцооны төв байрлах нутаг дэвсгэрт байнгын оршин суугч байх
  • Бизнесийн орлогыг тодорхойлох боломжтой байх
  • Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй бараа зээлээр авахаар харилцан тохиролцож барааны үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх
  • Иргэний хувьд цалин эсвэл өрхийн орлоготой бөгөөд бусад бизнесийн орлогоороо зээл хүүгээ төлөх боломжтой байх


БАНКУУДЫН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Сурталчилгаа