Төрийн Банк - Автомашины зээл/шинэ машин/

Хүү: 1.4% - 1.4%
1800-1881
Бүрдүүлэх материал
 • Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх;
 • Зээл хүссэн өргөдөл, анкет;
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт;
 • Зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн цалин болон бусад орлогыг тодорхойлох баримт бичиг;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримтууд;
Tавигдах шаардлагa
 • Банкны салбар, тооцооны төв байрлах нутаг дэвсгэрт байнгын оршин суугч байх;
 • Бизнесийн орлогыг тодорхойлох боломжтой байх;
 • Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй бараа зээлээр авахаар харилцан тохиролцож барааны үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх;
 • Иргэний хувьд цалин эсвэл өрхийн орлоготой бөгөөд бусад бизнесийн орлогоороо зээл хүүгээ төлөх боломжтой байх;
 • Зээл хүсэгчийн сар тутам төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ нь өрхийн сарын цэвэр мөнгөн орлогын 80 хувиас хэтрэхгүй байх;
 • === Хэрвээ тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ аваагүй, гаалийн мэдүүлэгтэйгээ байгаа автомашин худалдан авах бол ===
 • Бэлтгэн нийлүүлэгчээс барааны үнийн нэхэмжлэлийг тухайн тээврийн хэрэгслийн гаалийн мэдүүлгийн хуулбарын хамт авсан байх шаардлагатай.
 • === Хэрвээ тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ авсан автомашиныг худалдан авах бол ===
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний хамт гаалийн мэдүүлгийн хуулбар заавал хамт байх шаардлагатай бөгөөд эдгээр баримтуудын мэдээлэл нь хоорондоо тохирч байх,
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нь гаалийн мэдүүлгийн бүрдүүлэлт хийсэн. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр дээр анх шилжсэн байх, /өөр хүний нэр дээр өмнө нь шилжээгүй байх/
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ аваад 1 сарын хугацаанаас хэтрээгүй байх,


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа