Голомт Банк - Орон сууцны зээл - Амины орон сууц худалдан авах

Хүү: 1.55% - 1.25%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
 • Цахим үнэмлэхний нотариатаар батлуулсан хуулбар;
 • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа;
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар;
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтууд;
 • Зээл хүсэгчийн өөрөөс санхүүжүүлэх урьдчилгаа төлбөрийг нотлох баримт;
 • Өрхийн гишүүдийн нэр дээр УБЕГазраас үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг эсэх лавлагаа;
 • Бусад
 • Жич: Хамтран зээлдэгч дээрх материалыг мөн адил бүрдүүлнэ.
 • === ЗЭЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААС ХАМААРАН БҮРДҮҮЛЭХ НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛУУД ===
 • Худалдан авах амины орон сууцны ҮХЭХБГ -ний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/;
 • Амины орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ;
 • Хэрэв газрын өмчлөх эсвэл эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй бол гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/;
 • Худалдан авах гэж буй амины орон сууц болон газар нь барьцааны үүрэг хүлээсэн эсэх УБЕГазрын лавлагаа;
 • Газар нь эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй бол газар эзэмших эрхийн хүчинтэй гэрээ, газрын төлбөр төлсөн баримтууд;
Tавигдах шаардлагa
 • Зээлээ эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх;
 • Амины орон сууц худалдан авах зайлшгүй эрэлт, хэрэгцээтэй байх;
 • Нийт шаардагдах санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг өөрөө санхүүжүүлэх чадвартай байх;
 • Зээл хүсэгч нь тогтвортой ажлын байртай, тухайн байгууллагадаа 1-ээс дээш жил тогтвор суурьшилтай ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийгээ 1-ээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;
 • Амины орон сууц нь төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон байх;
 • Зээлийн барьцаа нь тухайн худалдан авч буй амины орон сууц байна.


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа