Голомт Банк - Орон сууцны зээл - Орон сууц худалдан авах зээл

Хүү: 1.55% - 1.25%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
 • Цахим үнэмлэхний нотариатаар батлуулсан хуулбар
 • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • Ажлын газрын тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Хөдөлмөрийн гэрээний хуулбар
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтууд
 • Зээл хүсэгчийн өөрөөс санхүүжүүлэх урьдчилгаа төлбөрийг нотлох баримт
 • Шинээр ашиглалтад орж буй барилгаас худалдан авах бол орон сууцны захиалгын гэрээ, урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт
 • Зах зээлээс орон сууц худалдан авах бол тухайн орон сууцны ҮХЭХБГэрчилгээний хуулбар, орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ
 • Өрхийн гишүүдийн нэр дээр УБЕГазраас үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг эсэх лавлагаа
 • Бусад
Tавигдах шаардлагa
 • Зээлээ эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх
 • Орон сууц худалдан авах зайлшгүй эрэлт, хэрэгцээтэй байх
 • Нийт шаардагдах санхүүжилтийн 30-с доошгүй хувийг өөрөө санхүүжүүлэх чадвартай байх
 • Зээл хүсэгч нь тогтвортой ажлын байртай, тухайн байгууллагадаа 1-ээс дээш жил тогтвор суурьшилтай ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийгээ 1-ээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
 • Шинээр ашиглалтад орж буй барилгаас орон сууц худалдан авах бол барилгын гүйцэтгэл 80% -иас дээш байх


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа