Худалдаа Хөгжлийн Банк - Автомашины зээл - Шинэ автомашин

Хүү: 1.5% - 1.5%
1800-1977
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл
 • Нийлүүлэгч байгууллагын төлбөрийн нэхэмжлэх
 • Худалдан авах гэж буй автомашины тeхник үзүүлэлтүүд
 • Ажлын газрын тодорхойлолт (Цалингийн орлогоос зээлийн төлбөр төлөх тохиолдолд)
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт
 • Хэрэв өөрийн хөрөнгийг барьцаалах бол: Зээлийн барьцаанд тавихаар санал болгосон хөрөнгийн өмчлөх эрхийн болон бусад баримт бичиг, зөвшөөрөл, лавлагаа
 • Зээлдэгчийн орлогыг нотлох баримтууд
 • Хэрэв шаардлагатай бол банкнаас хүссэн нэмэлт баримт матeриалыг гаргаж өгөх
Tавигдах шаардлагa
 • 1 жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлж буй иргэд
 • Зээлийг эргүүлэн төлөх чадвартай байх
 • Банкнаас тавигдах бусад шаардлага


БАНКУУДЫН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Сурталчилгаа