Хаан Банк - Хуучин автомашины хэрэглээний лизинг

Хүү: 1.9% - 1.8%
1800-1917
Бүрдүүлэх материал
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт. /Зөвхөн Улаанбаатар хотын хувьд/
 • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримт
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт
 • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн їнийн нэхэмжлэл
 • Тээврийн хэрэгсэл нь бэлтгэн нийлїїлэгчийн нэр дээрх гаалийн мэдүүлгийн хуулбар
Tавигдах шаардлагa
 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх
 • Банкнаас тогтоосон урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлэх чадвартай байх
 • Бэлтгэн нийлїїлэгч байгууллагаас хэрэглээний лизингээр худалдан авах тээврийн хэрэгслээ сонгож, үнийн нэхэмжлэлийг авсан байх
 • Тээврийн хэрэгслийн болон Жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамруулах


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа