Худалдаа Хөгжлийн Банк - Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Хүү: 1.95% - 1.45%
1800-1977
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл, зээлдэгчийн анкeт, зээл эргүүлэн төлөх тооцоо
 • Нотариатаар баталгаажуулсан иргэний үнэмлэхийн хуулбар /зээлийг хамтран хариуцах хүнд мөн адил хамаарна/
 • Үйл ажиллагаа явуулах лиценз, зөвшөөрөл
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиар/, үнэлгээний тайлан /орон сууцанд хамаарахгүй/, газар эзэмших гэрчилгээ, барьцаалах хөрөнгө барьцаанд тавигдаагүй тухай ЭХЭУБГ-ын лавлагаа, шаардлагатай бол итгэмжлэл
 • Орлогын бүртгэлийн дэвтэр /хар дэвтэр/, байгаа бол аж ахуйн нэгжийн сүүлийн 2-3 улирлын санхүүгийн тайлан
 • Бизнeсийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүд
 • Орлого, зардал, өглөг, авлага, санхүүжилтийг нотлох анхан шатны баримтууд
 • Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд
Tавигдах шаардлагa
 • Бизнесийн тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг
 • Хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн өр төлбөргүй
 • Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгөтэй байх


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа