Хаан Банк - Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Хүү: 1.8% - 1.6%
1800-1917
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/
 • Сүүлйин 6 сарын хугацааны 1 хувь цээж зураг
 • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Орлого, зарлагыг баталгаажуулах баримт материал
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
 • Зээлийн түүхийг баримтжууллсан баримтууд, зээлийн гэрээ, төлбөр төлсөн баримтууд
 • Зээлийн зориулалтыг баримтжуулсан баримт
 • Бусад
Tавигдах шаардлагa
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг бөгөөд тухайн бизнесийг 1-ээс доошгүй жил эрхэлсэн зохих туршлагатай байх
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн төдийгүй зээл хүүгийн төлбөрөө эргүүлэн төлөх чадвартай байх
 • Банкны салбар болон тооцооны төв байрладаг орон нутагт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг байх
 • Банкны шаардлага хангахуйц барьцаа хөрөнгөтэй байх
 • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Бусад


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа