Төрийн Банк - Цалингийн зээл

Хүү: 1.5% - 1.3%
1800-1881
Бүрдүүлэх материал
  • Иргэний үнэмлэх, цээж зураг 1 хувь
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр, орлого тодорхойлох бусад баримт
Tавигдах шаардлагa
  • Тухайн ААН, байгууллагад 6 сараас доошгүй хугацаагаар тогтвортой ажилласан, үндсэн ажилтан байх
  • Цалин нь НДДэвтрээр баталгаажсан, бусад орлого болон баримтаар нотлосон байх
  • Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Ижил төрлийн үйлчилгээ