Хаан Банк - Цалингийн зээл

Хүү: 1.75% - 1.5%
1800-1917
Бүрдүүлэх материал
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт. /Зөвхөн Улаанбаатар хотын хувьд/
 • Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт
Tавигдах шаардлагa
 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • Тухайн байгууллагад ажиллаж байх, цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах, сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх
 • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээтэй байх
 • Цалин болон түүнтэй адилтгах нөхөн олговроо банкаар дамжуулан авдаг байх
 • Бусад


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа