Хаан Банк - Орон сууц худалдан авах зээл

Хүү: 1.8% - 1.6%
1800-1917
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг
 • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа
 • Орлого, зарлага тодорхойлох баримтууд
 • Худалдах худалдан авах гэрээ/захиалгын гэрээний эх хувь
 • Барьцаа хөрөнгийн (худалдан авах орон сууц) бичиг баримтын хуулбар, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа
 • Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсвэл төлөх чадвартайг нотлох баримт
Tавигдах шаардлагa
 • Зээл хүсэгч нь 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх
 • Санхүүжилт авах орон сууцаа сонгосон байх бөгөөд амьдран суух зориулалтаар ашиглах
 • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлсэн/санхүүжүүлэх чадвартай байх
 • Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн, эсхүл энэ хугацаанд бизнес эрхэлсэн байх
 • Даатгалд хамрагдах бөгөөд даатгалтай холбоотой зардлыг хариуцах
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн үлдэгдэлгүй байх
 • Худалдан авах орон сууц нь 1980 он буюу түүнээс хойш ашиглалтад орсон байх


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа