БСБ финанс ББСБ - Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан ШУУРХАЙ зээл

Хүү: 3.5% - 3.0%
75070008, 75070004