Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк - Цалингийн зээл

.
Хүү: 1.5% - 1.2%
1800-1188
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтын дагуу/
 • Зээлдэгчийн анкет, 1% цээж зураг /банкны маягт бөглөх/
 • Иргэний цахим үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Ажлын газрын тодорхойлолт /Үүнд: Овог нэр, албан тушаал, ажилласан жил, цалингийн хэмжээг тодорхой бичсэн байх/
 • Хөдөлмөрийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Шаардлагатай тохиолдолд өрхийн орлого тодорхойлох бусад баримтууд /түрээсийн гэрээ, хар дэвтэр г.м/
Tавигдах шаардлагa
 • Ажил олгогч байгууллага болон банкны хооронд Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан, банкаар дамжуулан цалинг олгодог байх
 • Нэгээс доошгүй жил тогтвортой ажилласан, тухайн байгууллагатай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа нь зээлийн гэрээний хугацаанаас урт байх
 • Зээл хүсэгчийн цалингийн орлого нь нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан, бусад орлогын эх үүсвэрийг баримтаар нотолсон байх
 • Зээлдэгчийн сард төлөх зээл, зээлийн хүүгийн нийт дүн нь өрхийн орлогын 50%-иас хэтрэхгүй байх
 • Бусад төрлийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өр, төлбөргүй байх

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ