Төгөл-Инвест: ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ (88220399)
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
 • 1 хувь цээж зураг
 • Орлого баталгаажуулах баримт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Холбогдох гэрчилгээ, зөвшөөрөл, ажил гүйцэтгэх гэрээ г.м
Tавигдах шаардлагa
 • Улаанбаатар хотод харьяалалтай байх
 • Барьцаа хөрөнгө нь 2005 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн байх
 • Тогтмол орлоготой, цалин, орлогоо баталгаажуулах баримттай
 • Зээлийн зарцуулалтын тооцоо хийсэн, тодорхой байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн зээл, өр төлбөргүй байх