Кредит банк - Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан жижиг бизнесийн зээл

Хүү: 1.6% - 1.3%
11-319038
Бүрдүүлэх материал
  • Зээлдэгч, зээлийн барьцаа хөрөнгө эзэмшигчийн иргэний гэрчлэх бичиг баримт мөн 2 дахь бичиг баримт: жишээ нь гадаад пасспорт, жолооны үнэмлэх Зээл хүссэн өргөдөл Зээлдэгч, зээлийн барьцаа хөрөнгө эзэмшигчийн анкет (банкны маягтаар бөглөх) Зээлдэгчийн сүүлийн 6 сарын бизнесийн орлогыг гэрчлэх бичиг баримт (банкны хуулга, орлого зарлагын бүртгэлийн дэвтэр, кассын дэвтэр, төлбөрийн баримт) Зээлдэгчийн бусад тогтмол орлогыг гэрчлэх бичиг баримтууд (тэтгэмжийн тухай тодорхойлолт, банкны хадгаламжийн гэрээ, хөрөнгө түрээсэлсэн гэрээ, бусад) Зээлийн барьцаанд тавьж буй хөрөнгийг өмчлөх эрхийг гэрчлэх бичиг баримт Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийн гэрчилгээ (орон сууцны болон орон сууцны бус) Үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрх үүсгэх үндэслэл болсон баримт бичиг (худалдах-худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ, өв залгамжлалын гэрээ болон бусад) Барьцаа хөрөнгө хамтран өмчлөгчийн барьцаа хөрөнгийг зээлиийн барьцаанд тавих тухай зөвшөөрөл /нотариатаар баталгаажуулсан хувь/ Газар өмчлөх эзэмших гэрчилгээ, газрын кадастрын зураг Барьцаалах хөрөнгө барьцаанд тавигдаагүй тухай ҮХЭХӨЭБА-ны болон газрын албанаас авсан лавлагаа Зээлийн судалгааны явцад банкнаас шаардсан холбогдох бусад шаардлагатай мэдээ, материалыг бүрдүүлж өгөх.
Tавигдах шаардлагa
  • Бизнесийн болон аж ахуйн үйл ажиллагааг 2 оос доошгүй жил амжилттай эрхэлсэн хувь хүн байх Бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээл, хүүгийн өр төлбөргүй байх Барьцаа хөрөнгө нь зээлээс 2 дахин их үнийн дүнтэй үл хөдлөх хөрөнгө байх Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгуулсан гэрээтэй байх Зээлийн гэрээний дагуу хийх сар тутмын төлөлтийн дүн нь сарын орлогоос 2 дахин их байх, орлогын үзүүлэлтийг баталгаажуулах (сүүлийн 6 сарын)

Ижил төрлийн зээл, хадгаламж