Хөгжил Финанси: ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ (11-329753)
Бүрдүүлэх материал
  • Иргэний үнэмлэх, 1% цээж зураг
  • Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
  • Өрхийн орлого болон бизнесийн орлогыг баталгаажуулах баримт бичиг
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн түүхчилсэн лавлагаа
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
  • Судалгааны явцад шаардагдах бусад баримт бичгүүд
Tавигдах шаардлагa
  • Нэг жилээс доошгүй хугацаанд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх
  • Бизнесийн болон бусад орлогууд нь зээл төлөхөд хүрэлцэхүйц байх
  • Бусад санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй байх