Хөгжил Финанси: ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ (11-329753)
Бүрдүүлэх материал
  • Цахим үнэмлэх, 1% цээж зураг
  • Барьцаанд тавих автомашины гэрчилгээ
  • Өрхийн болон бизнесийн орлогыг баталгаажуулсан баримт бичиг
Tавигдах шаардлагa
  • Байгууллага, хувь хүмүүст хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  • Тухайн бизнесийг нэг жилээс доошгүй хугацаанд эрхэлсэн байх
  • Барьцаа хөрөнгө нь зээлдэгчийн өмч байх 2005 хойш үйлдвэрлэгдсэн байх.